‘Derince gelişime açık bir kenttir’

Röportaj: Ümit RENDE

-Sayın Kaymakam’ım Derince ilçesi hakkında bize bilgi verir misiniz? Derince nasıl bir ilçe?

Derince halkı, sanayileşmenin doğal sonucu olarak çalışmak amacıyla yurdumuzun hemen her yöresinden gelip yerleşen vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu olgu, Derince’nin farklı kültürlerin kaynaştığı bir mozaik yerleşim birimi olmasına yol açmıştır. İlçemiz, üzerinde bulunduğu ulaşım ağı nedeniyle, lojistik bir avantaja sahiptir. Bundan dolayı sanayici, tüccar ve diğer yatırımcılar için uygun bir ortam arz etmektedir. İlçe ekonomisinin temelini geçtiğimiz yıl özelleştirilen ve bu yıl mart ayında SAFİ Holding tarafından işletilen Derince Limanı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Petrol Ofisi, Shell, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Çenesuyu A.Ş gibi sanayi ve ticari işletmeleri ile tarım sektörü teşkil etmekte olup çalışan nüfusun yaklaşık % 60-65’i memur ve işçi, diğer bölümü ise tüccar, esnaf ve sanatkar ile ziraat ve tarıma dayalı işlerden geçimini sağlayanlardır. İlçemiz sanayisi ve ticaretinin yanı sıra sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik açıdan devamlı yükselen bir trend sergilerken gerek kamu, gerekse özel sektör için arsa temini önemli bir ihtiyaç olarak belirmektedir. İlçe merkezinde yeterli arsa bulunmadığından, uzun vadede arsa üretilmesi ve halkın iskan sorunlarının çözümlenmesi amacıyla stratejik planlar yapılmaya çalışılmaktadır.

-İlçenizde öne çıkan sorun ve ihtiyaçlar neler?

İlçemizde tarımsal üretimde kullanılan 67.000 dekar arazi satış ve veraset intikaller nedeniyle çok parçalı ve dağınık haldedir. Ekonomik olarak işlenebilirlik özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir.  İlçemiz ve Körfez ilçesinin bazı köylerinin tarım alanlarının sulaması ağırlıklı olarak Tahtalı Köyü Göleti’nden yapılmaktadır. Sulanan arazi miktarımız ancak 17.000 dekar civarındadır.  Üstelik, son yıllardaki küresel ısınma kaynaklı kuraklıklar nedeniyle bazı kırsal mahallelerimiz özellikle yaz dönemlerinde ekinlerin sulanması hususunda ciddi yetersizlik yaşamaktadırlar. Diğer yandan sulamanın açık kanallar şeklinde yapılmakta olması, sorunu daha da ağırlaştırmaktadır. Kanalların bakımsız ve beton yüzeylerin deforme olması, bir taraftan ciddi su kayıplarına diğer taraftan aşırı su tüketimine yol açarak tarımda gelir kaybına neden olmaktadır. Kapalı sulama sistemine geçilmesi halinde hem %70’lere varan su tasarrufu sağlanacak hem de ürün deseninde nicelik ve nitelik olarak kalite ve verim artışı gerçekleşmiş olacaktır.""

Bu sorunlara çözüm olabilecek çalışmalar kapsamında 3083 sayılı ″Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu″nun 3 ve 6. maddeleri çerçevesinde Derince ilçemize bağlı köylerimiz ″Uygulama Alanı″ olarak tespit edilmiştir. Bakanlar Kurulu’nun bu kararı 06.02.2014 tarih ve 28905 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 3083 sayılı Yasa kapsamında yapılacak Arazi Toplulaştırma çalışmalarının temel amacı ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesidir.

Böylece çiftçilerimiz açısından parçalı ve dağınık araziler birleştirilecek, tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülecek, kullanılmayan arazi şeritlerini azaltarak bunların da tarımda kullanılması sağlanacak, tarım arazilerine ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelecek, tarım makinelerinin kullanımı daha ekonomik olacak, zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşacak, tarla, tarım için en ideal parsel ebatları oluşturularak ideal tarımsal ekonomik büyüklüğe getirilmesi sağlanacaktır.

Bu konu ile ilgili çalışmalar Kaymakamlığımızca takip edilip denetlenmekte, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlıklarımızca koordineli olarak yürütülmektedir. Kamu kurumlarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin yapmış olduğu tüm eğitsel çalışmalarında ilçemiz halkı ile çiftçilerimize konunun önemi sürekli anlatılmaktadır.

Şehircilik anlamında ülkemizdeki hemen her şehir gibi Derince'mizin de ciddi sıkıntıları var. Şehrin mevcut haliyle bu kadar nüfusu taşıyamadığını düşünüyorum. Geçmişten beri süregelen,  öngörememe kaynaklı imar yanlışları var ve zamanında aşırı göç alması bundaki en büyük etken. 17 Ağustos'un ardından bu alanda ciddi düzelmeler var doğal olarak.

Derince Belediye Başkanlığı stratejik planları arasında bulunan 'kentsel dönüşüm' çalışmaları ve Derince limanından otobana bağlantı sağlayarak D-100 karayolundaki trafiği de önemli ölçüde rahatlatacak Otoyol ve Derince giriş-çıkış  bağlantısı ilçemizin inkişafı için önem arz eden projeler olarak öne çıkmaktadır.

İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının hemen tümünün Hükümet Konağında konuşlanmış olması nedeniyle fiziki yetersizlik yaşanmakta ve bu haliyle, Kamu Hizmet Standartları layıkı veçhile gerçekleştirilememektedir.

Kaymakamlığımız Hükümet Konağı yanında bulunan, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Lojmanı olarak kullanılan 20 dairelik 5 katlı binanın arsasıyla birlikte, Kaymakamlığımıza tahsisinin sağlanmasının; İlçemizin bu önemli ihtiyacını tamamıyla karşılayacağı düşünülmektedir.

Ancak son iki yılda yaptığımız çalışmalarla Yenikent Mahallesi’nde deprem sonrası kalıcı işyeri olarak inşa edilen ve yıllardır atıl bulunan binanın, bugün örnek gösterilebilecek kalitede ilçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına dönüştürülmesi ve yakın zamanda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Sırrı Paşa Okulu’nun yeniden inşası üzerine ihtiyaç fazlası haline gelen ek binanın hizmet binası olarak yeniden tadili ile hükümet konağındaki acil sorunlar büyük ölçüde çözümlenmiştir.

Yine bu kapsamda, vatandaşımızın en yoğun başvurduğu kurumlar arasında olan Derince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da uzun yıllardır namüsait koşullarda; ancak hizmet kalitesinden ve vatandaş memnuniyetinden ödün vermeksizin fedakarlıkla hizmet üretirken, geçtiğimiz aylarda yeniden düzenlenmek suretiyle vatandaşımızın daha iyi koşullarda hizmet almasını sağlayacak fiziki düzenlemelere haiz olarak tadil edilmiş ve vatandaşımızın memnuniyetini artıracak tedbirler alınmıştır.

Son yıllarda gerek Bakanlığımızın gerekse bir yıl öncesine kadar İl Özel İdaresi programlarına aldırtmak suretiyle Derince'mizin okul binası ihtiyaçları hızla giderilmekte ve okullarımız fiziki ihtiyaçları çağımızın gereklerine uygun olarak yenilenerek giderilmektedir.

-Derince Askeri Hastanesi’nin akıbeti ne durumda?

İlçemiz için ciddi önem arz eden bir diğer konu da 1954 yılında hizmet giren 31.05.2012 itibariyle faaliyetine son veren Derince Asker Hastanesi’nin konuşlanmış olduğu 139 dönüm arazinin nasıl değerlendirileceği hususudur. Uzun süre bizleri meşgul etmiş TOKİ tarafından inşa edilecek bir mesken alanından ziyade bir kısmının sağlık alanı ve bir kısmının da yeşil alan olarak değerlendirilmek suretiyle sadece Derince’ye değil Kocaelimize de hizmet edecek bir evsafta çözüm üretilmesi için fikirlerimiz ve gayretlerimiz oldu. Son gelinen aşamaya ilişkin konuyu büyük bir hassasiyetle takip eden Derince Belediye Başkanımızın bilgisine başvurmanız okuyucunuz açısından daha tatminkar olacaktır.

-Kurumlar arasında gerekli olan koordinasyon yeterli midir? Bu konuda eksiklikler var mıdır?

Koordinasyon, batıda olduğu gibi bizde de üzerinde tam anlaşmaya varılabilmiş bir kavram değildir. En yaygın anlamıyla ‘uyum içinde çalışma’ olarak tanımladığınızda, en azından şu an için bir koordinasyon sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Gerek kamu gerekse özel sektörde çok kaliteli yöneticilerimiz var. Diğer yandan “belli bir görevin nasıl icra edileceği konusunda karşılıklı kabul edilmiş işbirliği” anlamında soruyorsanız, bu konuda eksiği olmayan bir platform olduğunu sanmıyorum.

Ayrıca, ilçemizdeki her kademedeki merkezi idare temsilcileri, yerel yöneticiler, muhtarlıklarımız, mesleki kuruluşlar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri diyalog ve uzlaşma kültürünü benimsemiş görev ve sorumluluklarının farkında, birbirine saygılı ve birbirlerini anlayan yönetici ve personel yapısının ilçemizi daha güzel yarınlara taşınmasında önemli bir avantaj olarak görülmesi gerekmektedir.

Hükümetimizin son yıllarda geliştirdiği ve artık mevzuatımızda da yerini ve yansımalarını bulan "vatandaş odaklı hizmet anlayışı" her kademedeki kurumlarımızda uygulana gelmektedir.  Bu anlayışın yerleşmiş ve personelimizce de benimsenmiş olması, vatandaşımızın üst yöneticilere bizzat ulaşma ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Buna rağmen görüşmek isteyen her vatandaşımıza kapımız da gönlümüz de her zaman açık ola gelmiştir.

 

-Mesut Yıldırım kimdir?

1965 yılında Uşak’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Uşak il merkezinde tamamladı. A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden 1985 yılında mezun oldu.

1986 yılında Uşak Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında İçişleri Bakanlığınca lisan öğrenimi ve mesleki incelemeler yapmak üzere 1 yıl süreyle İngiltere’ye gönderildi.

Yurt dışı dönüşünde atandığı Kayseri-İncesu Kaymakam Vekilliği görevinden sonra katıldığı 74. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak 1989 yılında Kırklareli- Demirköy ilçesi Kaymakamlığına asaleten atandı.

Daha sonra sırasıyla Karakoçan, Ermenek, Kaynarca, Kızıltepe, Kızılcahamam ve Salihli Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

2000 yılında İçişleri Bakanlığınca "Master" yapmak üzere 1 yıl süreyle İngiltere’ye gönderilen Mesut Yıldırım, Londra’da bulunan Middlesex Üniversitesinde yaptığı yüksek lisans eğitimi sonunda 09.03.2001 tarihinde “Master of Arts in Social Policy” derecesini almıştır. Bu dönemde 8 hafta süreli olarak Haringey Council, Emergency Planning Department’ında fiilen staj yapmış ve Acil Durum Planlaması ve Yönetimi üzerine tez hazırlamıştır.

Bakanlığımız ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğiyle uygulanan "Ülkeye Özgü Afet Yönetimi Eğitim Projesi"  kapsamında 2005 yılında dört hafta süreli Japonya’da gerçekleştirilen kursa katılarak sertifika almıştır.

2011 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinde 1 yıl çalışmayı müteakip ilçemize atanan Mesut Yıldırım 09.09.2012 tarihinden beri Derince Kaymakamı olarak görev yapmaktadır.

Yayımlanmış bir makale ve bir çeviri kitabı bulunmaktadır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner96

banner23

banner16

banner84

banner18

banner19